Z DNIEM 4 KWIETNIA 2022 R. ZOSTAJE PONOWNIE WPROWADZONA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ODDZIALE SZPITALA ORTOPEDICUM SP. Z O.O.

REGULAMIN ODWIEDZIN

 

Należy przestrzegać wyznaczonych godzin odwiedzin:

  • od poniedziałku do piątku  – godz. 16:00 – 18:00
  • sobota, niedziela i święta – godz. 14:00 – 16:00

Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo maksymalnie 1 osoba. Na jednej sali chorych może przebywać jedna osoba odwiedzająca. Zaleca się, aby w odwiedzinach  uczestniczyły osoby pełnoletnie. Czas odwiedzin do 15 min.

Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła). Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie szpitala:

  • noszenia maseczki jednorazowego użytku zakrywającej usta i nos,
  • dezynfekcji rąk przed wejściem na teren szpitala oraz do pomieszczeń, w których przebywają pacjenci,
  • utrzymywania dystansu minimum 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym Pacjentem  (i innymi  osobami przebywającymi  w podmiocie leczniczym)
  • unikanie przez osobę odwiedzającą bliskiego kontaktu z Pacjentem twarzą w twarz.
  • Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu Pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej Pacjenta.

Odwiedziny nie mogą zakłócać przebiegu badań buy amoxil , zabiegów oraz innych czynności, w których bierze udział Pacjent. Podczas pobytu w szpitalu należy zachować ciszę i spokój.

Osobom odwiedzającym zakazuje się: palenia tytoniu, posiadania/zażywania środków odurzających, picia napojów alkoholowych, wnoszenia broni oraz wprowadzania zwierząt na teren szpitala.

Personel szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad  obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.