Polityka Prywatności

Home Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy dokument informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików Cookies przez Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067440, NIP: 6772110766, REGON: 357031580 (dalej: Ortopedicum) w ramach procesów dotyczących następujących kategorii osób:

 1. Pacjenci Ortopedicum,
 2. Osób kontaktujących się z Ortopedicum (telefonicznie i mailowo) oraz osób, z którymi Ortopedicum kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób,
 3. Kandydatów do pracy w Ortopedicum,
 4. Kontrahentów Ortopedicum oraz ich pracowników i współpracowników,
 5. Osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach „AKADEMII PACJENTA”

 

Pacjenci Ortopedicum

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem recepcja@ortopedicum.pl
 2. listownie – pod adresem ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem +48 12 425 38 52

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

Klaudia Wróbel
dane.osobowe@ortopedicum.pl
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków

 

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 1. w celu profilaktyki zdrowotnej, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. w celu diagnozy medycznej i leczenia, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. w celu zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami
  i usługami zabezpieczenia społecznego, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

 

 1. Katalog przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła

Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące:

 1. dane zwykłe: oznaczenie pacjenta pozwalające na ustalenie jego tożsamości: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz inne dane osobowe, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 2. szczególne kategorie danych: dane dotyczące zdrowia, tj. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od Pacjentów.

Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania na Państwa rzecz świadczeń medycznych, o które się Państwo ubiegają.

Ponadto informujemy, że nie są Państwo zobowiązani do podania określonych danych osobowych. Natomiast konsekwencją niepodania przez Państwa wskazanych danych osobowych jest niemożliwość wykonania na Państwa rzecz świadczeń medycznych, o które Państwo się ubiegają.

Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe przetwarzane mogą być także w tych celach.

Administrator zobowiązuje się postępować z danymi podmiotów danych zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego.

Państwa dane są przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego lub do upływu obowiązującego terminu gwarancji, terminu przedawnienia i ustawowych terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te mogą być potrzebne jako dowód.

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych obejmujących przesyłanie newsletterów, wysyłanie oraz przetwarzanie ankiet oraz przesyłanie informacji o nowych produktach, ofertach oraz promocjach organizowanych przez administratora dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody na takie przetwarzanie.

Dostęp do przetwarzanych danych mają tylko pracownicy oraz współpracownicy administratora do tego upoważnieni.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu.

 1. Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ortopedicum przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Osoby kontaktujące się z Ortopedicum telefonicznie i mailowo oraz osoby, z którymi Ortopedicum kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem recepcja@ortopedicum.pl
 2. listownie – pod adresem ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem +48 12 425 38 52

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

Klaudia Wróbel
dane.osobowe@ortopedicum.pl
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Ortopedicum przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Ortopedicum polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności gospodarczej.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Ortopedicum przetwarza Państwa dane kontaktowe, które mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Ortopedicum otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Ortopedicum zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na zadanie Pytanie oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub pytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ortopedicum przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Kandydaci do pracy w Ortopedicum

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem recepcja@ortopedicum.pl
 2. listownie – pod adresem ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem +48 12 425 38 52

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

Klaudia Wróbel
dane.osobowe@ortopedicum.pl
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków

 1. Podstawa, cele oraz katalog przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

 1. Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Uzasadniony interes Ortopedicum – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Ortopedicum ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Administrator przetwarza przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 1. ocenić Państwa kwalifikacje do pracy;
 2. ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy
 3. wybrać odpowiednią osobę do pracy w Ortopedicum.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w Ortopedicum.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państw aplikują. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Ortopedicum zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

 1. Prawa podmiotów danych

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
 2. prawo dostępu do danych;
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Ortopedicum oraz na adres poczty elektronicznej: dane.osobowe@ortopedicum.pl

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Kontrahenci Ortopedicum oraz ich pracownicy i współpracownicy

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem recepcja@ortopedicum.pl
 2. listownie – pod adresem ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem +48 12 425 38 52

 

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

Klaudia Wróbel
dane.osobowe@ortopedicum.pl
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Ortopedicum przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Ortopedicum polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami oraz wykonana zawartych umów.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Ortopedicum przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane Ortopedicum otrzymuje bezpośrednio Państwa lub od kontrahentów, których Państwo reprezentują.

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Ortopedicum zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Ortopedicum z jej kontrahentem oraz przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej Ortopedicum z Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ortopedicum przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Osoby które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach „AKADEMII PACJENTA”

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ortopedicum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem recepcja@ortopedicum.pl
 2. listownie – pod adresem ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem +48 12 425 38 52
 4. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest:

Klaudia Wróbel
dane.osobowe@ortopedicum.pl
ul. Koło Strzelnicy 3, 30-219 Kraków

 1. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Administrator przetwarza w celu wykonywania zapewnienia Państwu udziału w „Akademii Pacjenta” oraz przekazywania Państwu informacji handlowych i marketingowych listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z Administratorem w wybrany przez Państwa sposób.

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail oraz numer telefonu.

Powyższe dane Administrator zbiera bezpośrednio od Państwa.

 

 1. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Ortopedicum zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 2 lat, zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w „Akademii Pacjenta” oraz umożliwienia Administratorowi przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zasady korzystania z plików Cookies na stronie Ortopedicum

 

 1. Dla Państwa wygody Ortopedicum na stronie internetowej https://www.ortopedicum.pl używa plików Cookies i podobnych technologii w szczególności po to, by dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na Państwa urządzeniach, w których przechowywane są informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Państwa stronach. Ortopedicum wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 3. Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies mogą Państwo dokonać w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać przez Państwa zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
 4. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.
 5. Ortopedicum informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora.