Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 623)

W jednostce organizacyjnej Szpital Ortopedicum w Krakowie ul. Koło Strzelnicy 3  wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na;

uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni;

  • Aparat przewoźny  ramię C – Typ/Model; OEC ONE GE   ser. BB6SV2000007HL   prod. 2020  – zezw. decyzja nr. 2/118/2020 wydana przez MPWIS w Krakowie
  • Aparat  przewoźny ramię C – Ziehm  Vista 8000 nr. ser. 5870 – zezw. decyzja nr. 2/69/09 wydana przez MPWIS w Krakowie
  • Badania RTG przyłóżkowe – Aparat Polymobil Plus Siemens nr. Ser. 12998 – zezw. decyzja nr. 2/24/2020 wydana przez MPWIS w Krakowie
  • Aparat ogólno-diagnostyczny Philips Optimus 65 nr.08000260  – parter – zezw. decyzja nr. 2/69/09 wydana przez MPWIS w Krakowie

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg , na uruchomienie Pracowni rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych oraz radiologii zabiegowej i tomografii komputerowej;

 

  • Pracownia Rentgenowska – decyzja 1/55/09 wydana przez MPWIS w Krakowie
  • Pracownia bloku operacyjnego – decyzja  1/109/2020 wydana przez MPWIS w Krakowie
  • Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące – decyzja nr. 3/1/2021 wydana przez MPWIS w Krakowie

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do  jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Ewidencję i nadzór z odczytów prowadzi Inspektor Ochrony Radiologicznej.

Pracownie zostały wykonane zgodnie z zaprojektowanymi planami budowy buyantibiotics24.net , wykonane projekty osłon stałych oraz pomiary dozymetryczne potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien , drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w  §2 i 3 ust. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.( DZ. U. Nr. 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Wniosek;

Na podstawie, powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.